Bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp PCI, PAPI, ICT và PAR

Bởi thuyetnn
0
(1)
0 913
$55
G1K2FY21E1
rar

Bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp gồm:

  1. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI (2006 - 2021)
  2. Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, PAPI (2011 - 2021)
  3. Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, ICT (2013 - 2020)
  4. Chỉ số cải cách hành chính, PAR (2013 - 2020)

Đi kèm trong bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp là hai file:

  • Stata (PCI-PAPI-ICT-PAR-2021.dta) và
  • Excel (PCI-PAPI-ICT-PAR-2021.xlsx).

Các biến được tổng hợp trong bộ dữ liệu bao gồm:

Biến Kiểu Định dạng Tên biến Tiếng Anh
tinhcd str22 %22s Tên tỉnh có dấu pro_vi
ID float %9.0g STT tỉnh id
YEAR int %10.0g Năm khảo sát year
PCI double %7.2f Điểm số PCI pci
GNTT double %7.2f CSTP 1: Gia nhập thị trường pci_market
TCDD double %7.2f CSTP 2: Tiếp cận đất đai pci_land
MBTT double %7.2f CSTP 3: Tính Minh bạch pci_clear
CPTG double %7.2f CSTP 4: Chi phí thời gian pci_time
CPKCT double %7.2f CSTP 5: Chi phí không chính thức pci_unoff
CTBD double %7.2f CSTP 6: Cạnh tranh bình đẳng pci_equal
TNDTP double %7.2f CSTP 7: Tính năng động và tiên phong của chính quyền pci_ener
DVHT double %7.2f CSTP 8: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp pci_supp
DTLD double %7.2f CSTP 9: Đào tạo lao động pci_train
TCPL double %7.2f CSTP 10: Thiết chế pháp lý & ANTT pci_law
PAPI double %7.2f Chỉ số PAPI papi
PL double %7.2f Tham gia của người dân ở cấp cơ sở papi_parti
TR double %7.2f Công khai, minh bạch papi_trans
VC double %7.2f Trách nhiệm giải trình với người dân papi_account
CC double %7.2f Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công papi_concor
PA double %7.2f Thủ tục hành chính công papi_pa
PS double %7.2f Cung ứng dịch vụ công papi_pubser
EN double %7.2f Quản trị môi trường papi_envi
EG double %7.2f Quản trị điện tử papi_egov
ICT double %7.2f Chỉ số ICT ict
RANK int %10.0g Xếp hạng ICT ict_rank
HTKT double %7.2f Chỉ số HTKT ict_tech
HTNL double %7.2f Chỉ số HTNL ict_human
UDCNTT double %7.2f Chỉ số ƯDCNTT ict_apply
PAR double %7.2f Chỉ số cải cách hành chính par
tinhkd str17 %17s Tên tỉnh không dấu pro_en
code str12 %12s Tên tỉnh viết liền code
id64 byte %10.0g Mã 64 tỉnh (có Hà Tây) id64
id63 byte %10.0g Mã 63 tỉnh id63
idvhlss byte %10.0g Mã tỉnh theo VHLSS idvhlss
region5 str31 %31s 5 Vùng (Đông + Tây Bắc) region5
region6 byte %10.0g 6 vùng region6
bigc byte %10.0g 5 Tp trực thuộc TW bigc
PCI_PAPI byte %23.0g Mẫu chung PAPI pci_papi
PP_ICT byte %23.0g Mẫu chung PAPI-ICT pp_ict
PPI_PAR byte %23.0g Mẫu chung PAPI-ICT-PAR ppi_par

Ghi chú:

Khi thực hiện nối các bộ dữ liệu thì số quan sát chung giảm dần do tính sẳn có của dữ liệu. Cụ thể:

  • Số quan sát chung của bộ PCI kết hợp PAPI là 693 quan sát cho 63 tỉnh/Tp giai đoạn 2011 - 2021
  • Hoặc số quan sát chung giữa hai bộ ICT và PAR là  567 quan sát cho 63 tỉnh/Tp giai đoạn 2013 - 2020
  • Nếu gộp chung cả 4 bộ PCI - PAPI - ICT và PAR thì số quan sát chung giai đoạn 2013 - 2020 là 567 quan sát. Tuy nhiên, bộ dữ liệu đầy đủ này vẫn giữ lại tất cả các quan sát trong giai đoạn 2006 - 2021. Các chỉ số không có dữ liệu trong giai đoạn này sẽ có giá trị missing. Trên Stata bạn có thể sử dụng câu lệnh keep if YEAR>=2013 & YEAR <=2020 để giữ lại các quan sát chung (nếu muốn).

Các biến trong bộ dữ liệu được mô tả ở Sheet Desc với các tên tiếng anh gợi ý đi kèm.

Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.