Các thỏa thuận

Sau đây là một số chính sách về mua các tài nguyên số:

  1. Thời hạn để tải về sản phẩm là 30 ngày.
  2. Không chia sẻ tài nguyên và mã giải nén.
  3. Sử dụng tỷ giá quy đổi là 23000 VND/USD.

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web này.